Przejdź do głównej zawartości

O nas

kontakt: mylisbonstory.stowarzyszenie@gmail.comZarząd Stowarzyszenia:

Tomasz Giza - prezes zarządu

Krzysztof Rosenberger - wiceprezes zarządu

Anna Kamińska - wiceprezes zarządu

Anna Musiał - skarbnik zarządu

Justyna Kłaczany - sekretarz zarządu

Dominika Potempa - członek zarządu

Lidia Wolanin - członek zarządu


Komisja rewizyjna:

Danuta Grabowska - przewodniczący komisji

Walentyna Uljanow - członek komisji

Urszula Jadczak - członek komisjikonto bankowe: 83 1140 2004 0000 3102 7752 4550 (mBank)


Jak zostać członkiem Stowarzyszenia? 

O tym kto i w jaki sposób może zostać członkiem Stowarzyszenia, oraz jakie zasady będą go wówczas obowiązywać, można przeczytać w poniżej zamieszczonym Statucie Stowarzyszenia (§ 12-18) oraz w zakładce Deklaracja.


STATUT

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne


§ 1


Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Miłośników Portugalii „My Lisbon Story”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest zrzeszeniem osób fizycznych mającym na celu propagowanie szeroko pojętej kultury portugalskiej w Polsce.


§ 2


Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice.


§ 3


Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z ze zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§ 4


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.


§ 5


Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 6


Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


§ 7


Cele Stowarzyszenia:


1. Popularyzacja szeroko pojętej kultury portugalskiej wśród obywateli polskich.


2. Organizacja wydarzeń kulturalnych z zakresu szeroko pojętej kultury, takich jak koncerty muzyczne, projekcje filmowe, festiwale, wystawy, spotkania autorskie i konferencje.


3. Popularyzacja literatury portugalskiej poprzez wydawanie książek i organizowanie spotkań z autorami literatury.


4. Działalność w Internecie poprzez prowadzenie kont w serwisach społecznościowych, propagująca wydarzenia portugalskie w Polsce.


5. Aktywowanie społeczeństwa do udziału w wydarzeniach portugalskich w Polsce.


§ 8


Stowarzyszenie realizuje cele przez:


1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu popularyzację kultury portugalskiej w Polsce. Do tych wydarzeń mogą należeć koncerty, festiwale, wystawy, projekcje filmowe, spotkania autorskie, konferencje i inne.


2. Publikowanie materiałów drukowanych, do których mogą należeć foldery, książki, kalendarze, plakaty i inne dokumenty życia społecznego.


3. Prowadzenie bloga internetowego o treściach promujących kulturę portugalską, a także kont w serwisach społecznościowych.


4. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie promowania kultury portugalskiej w Polsce.


5. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.


6. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.


§ 9


Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych założeń może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.


§ 10


Realizując powyższe założenia Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw lub wynagradzać finansowo członków i zarząd Stowarzyszenia.


§ 11


Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:


1. Członków zwyczajnych,


2. Członków wspierających,


3. Członków honorowych.


§ 12


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.


§ 13


Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.


§ 14


1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię, popierać cele Stowarzyszenia, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regularnie opłacać składki, której wysokość, termin i tryb jej uiszczenia będzie określony Uchwałą Zebrania Stowarzyszenia.


2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia.


3. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:


A. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,


B. Korzystać z możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,


4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez zarząd Stowarzyszenia za pomoc w realizacji celów.


A. członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.


5. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


§ 15


Osoby prawne mogą zostać członkami wpierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z zarządem Stowarzyszenia. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 14 pkt 3 a, b.


§ 16


Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, bez względu na stopień zaszeregowania oraz zaproszeni goście biorą udział w organizowanych imprezach na własną odpowiedzialność.


§ 17


Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:


1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,


2. Wykluczenia przez Zarząd:


A. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,


B. za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,


C. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa okresy,


D. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt. a i b,


E. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,


3. Śmierć członka.


§ 18


Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.ROZDZIAŁ II
Władze stowarzyszenia

§ 19


Władzami stowarzyszenia są:


1. Walne Zgromadzenie Członków,


2. Zarząd,


3. Komisja Rewizyjna.


§ 20


Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje do odwołania.


§ 21


Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze ustanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 22


1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenia członków.


2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na trzy lata powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków informacją wysyłaną na podany w deklaracji członkowskiej adres e-mail lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 60 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.


3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.


4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.


5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:


A. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,


B. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,


C. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,


D. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,


E. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,


F. uchwalanie zmian statutu,


G. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,


H. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,


I. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,


J. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,


K. uchwalanie budżetu,


L. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,


M. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,


N. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,


O. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.


7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.


8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.


§ 23


1. Zarząd składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.


2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i 3 innych członków Zarządu.


3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.


4. Do kompetencji Zarządu należy :


A. realizacja celów Stowarzyszenia,


B. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,


C. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,


D. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,


E. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,


F. ustalanie wysokości składek członkowskich,


G. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,


H. sporządzanie planów pracy i budżetu,


I. sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,


J. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia,


K. przyjmowanie i skreślanie członków.


§ 24


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.


2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.


3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:


A. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia i działalności zarządu,


B. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,


C. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz,


D. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,


E. składanie wniosków o absolutorium władz Stowarzyszenia,


F. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu członków


§ 25


W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 pkt 1–3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.ROZDZIAŁ III
Majątek stowarzyszenia

§ 26


1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:


A. ruchomości będące własnością Stowarzyszenia;


B. inne prawa majątkowe;


C. środki pieniężne.


Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.


2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:


A. składek członkowskich,


B. darowizn,


C. spadków,


D. zapisów,


E. dochodów z własnej działalności statutowej,


F. ofiarności publicznej i dotacji,


G. organizowanych odpłatnych imprez,


H. dochodów z majątku Stowarzyszenia,


I. dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia.


3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.


4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes jednoosobowo bądź dwóch innych Członków Zarządu działających łącznie.


5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.


6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.ROZDZIAŁ IV
Przepisy końcowe

§ 27


1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.


2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.


§ 28


Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.


§ 29


1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.


2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.


Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia odbytego w dniu 17 grudnia 2017 roku w Katowicach.

Komitet Założycielski:
Tomasz Giza
Krzysztof Rosenberger
Justyna Kłaczany

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Portugalskie lektury na drugą połowę wakacji, czyli polecam książki, które niedawno czytałem + KONKURS

Wakacje w pełni, a oprócz wojaży to także dodatkowy czas na czytanie. Dla niektórych może to także czytanie w trakcie PODRÓŻY, bo na pewno są wśród Was tacy, którzy czytają zawsze i wszędzie i bez książki nie ruszają się z domu, jak piszący te słowa. Niektóre z opisanych poniżej książek czytałem na początku roku, a więc już jakiś czas temu, inne z kolei skończyłem przed kilkoma dniami, więc jestem w miarę na bieżąco jednak pisząc tego posta posługuję się opisami, a zwłaszcza komentarzami czytelników z portalu lubimyczytac.pl, który bardzo lubię i na którym mam konto, a opinie innych czytelników często pozwalają mi zweryfikować moje opinie o książce, przypomnieć zapomniane szczegóły albo zwyczajnie zrozumieć niejasne sytuacje opisane na przeczytanych stronach. Pewnie większość z prezentowanych poniżej książek już czytaliście, ale może się zdarzy, że podsunę komuś idealną lekturę na drugą połowę lata. Dodatkowo, dzięki uprzejmości Domu Wydawniczego Rebis ogłaszam konkurs, w któ

25 kwietnia 1974 - Rewolucja Goździków w sztuce ulicznej dzisiejszej Lizbony i wiecznie żywa pieśń Zeci Afonsa "Grândola, Vila Morena"

Źródło zdjęcia tutaj 25 kwietnia obchodzony jest w Portugalii jako rocznica Rewolucji Goździków – w tym roku już 41. W skrócie można powiedzieć, że był to wojskowy zamach stanu, który doprowadził do obalenia w Portugalii dyktatury Marcelo Cayetano (następcy Antónia Salazara). Nazwa, całkiem przyjemna dla ucha, pochodzi stąd, że żołnierzom wtykano w lufy karabinów właśnie goździki, a całe wydarzenie przebiegło niemal bezkrwawo – zginęły cztery osoby (z rąk tajnej policji DGS – Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa, dawna PIDE – Policja Międzynarodowa i Ochrony Państwa, podczas oblężenia jej siedziby). Następstwem tych wydarzeń była też dekolonizacja portugalskich terytoriów w Afryce i Azji oraz rozpoczęcie procesu demokratyzacji systemu politycznego Portugalii, w której od 1945 r. istniała dyktatura wprowadzona przez Antónia Salazara. Zaczęło się od tego, że 25 kwietnia tuż po północy lizbońska rozgłośnia radiowa Rinasenza nadała zakazaną przez cenzurę pieśń Grândola, Vila Morena

Mariola Landowska - polska malarka w Portugalii (i jej wystawa Mundo Colorido w Open Gallery Moniki Krupowicz w Szczecinie)

Pracownia Marioli Landowskiej w Paço de Arcos Mariola Landowska jest polską malarką mieszkającą i pracującą w Portugalii. Moja historia z twórczością Artystki to jedna z (moich) lizbońskich historii. Pewnego razu, oglądając piękne obrazy i kafle w galerii (której nazwy niestety nie pamiętam) pani z obsługi zapytała mnie, skąd jestem. Gdy usłyszała, że z Polski zapytała, czy znam twórczość Marioli Landowskiej, bo obraz który przed chwilą oglądałem to właśnie jej praca. Gdy przyszedłem do galerii następnego dnia, żeby kupić upatrzony wcześniej kafelek, pani już wiedziała że za kilka dni (bodajże 12 czerwca ubiegłego roku) miał być wernisaż wystawy prac Marioli Landowskiej Mona Lisa i inne w galerii CNAP, na który zresztą mnie zapraszała. Data wernisażu była jednak dniem mojego wylotu z Lizbony do Polski. Po powrocie oczywiście zapoznałem się z twórczością tej znakomitej (teraz już to wiem) malarki, odnalazłem jej profil na Facebooku oraz stronę internetową. Wiele obrazów, które og